6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 23. Nyitvatartás: H-P | 09:00 - 13:00

Adatkezelési tájékoztató D-A Proregio Kft.


Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.


D-A Proregio Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke, valamint Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az alábbi tájékoztatást adja:


Adatkezelő adatai


 


Cégnév:                         D-A Proregio Kft


Cégjegyzékszám:          06-09-025372


Székhely:                      6726 Szeged, Szent Györgyi Albert u. 23. tetőtér 1.


Adószám:                      26777645-1-06


Felnőttképzők nyilvántartásba vételi száma: B/2020/000257


Weblap:                         www.likeall.hu/d-a-pro-regio/p/15


Kapcsolattartás:            Szabó Attiláné dr. Pál Judit


Telefon:                         +36 705037973


E-mail:                          admin@daproregio.hu


                                      Adatvédelmi Tisztviselő:                      nincs

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: admin@daproregio.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.


Adatfeldolgozás:                      adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.


Külföldi adattovábbítás:           nem történik külföldre továbbítás.


 


1.      Adatkezelési célok


Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:


a)  Felnőttképzési és egyéb oktatási tevékenységben résztvek személyes adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;


b)  Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;


c)  Munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;


d) Partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;


e)  Belső adminisztráció megkönnyítése.


2.      Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz


Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:


a)   A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont


b)  Kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.


c)  Munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.


d) Szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont


e)  Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.


     Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.


f)  On-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont


g)  Biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.


A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek az  admin@daproregio.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.3.      Az adatkezelés időtartama


A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év. A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.


A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.


Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: a lezárást követő öt év.


4.      Érintetti jogok


A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.


Érintetti jogok:


a)  Hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);


b)  Amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;


c)  Törlés (a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén);


d) Az adat kezelésének korlátozása;


e)  A személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;


f)  Személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;


g)  Bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy


h)  Tiltakozás a személyes adat használata ellen.


5.      Jogorvoslati tájékoztatás


Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint: az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítható


Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.