6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 23. Nyitvatartás: H-P | 09:00 - 13:00

Adatkezelési tájékoztató Like-All Kft.


Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Like-All Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke, valamint Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Adatkezelő adatai


Cégnév:                                 Like-All Kft

Cégjegyzékszám:                  06-09-018755

Székhely:                               6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 23.

Adószám:                              23904280-2-06

Felnőttképzési eng. az.:       E-001239/2015

Weblap:                                 www.likeall.hu

Kapcsolattartás:                    Laczi Ágnes

Telefon:                                 +36 (70) 503 7946

E-mail:                                    admin@likeall.hu

Adatvédelmi Tisztviselő:       nincs


Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: admin@likeall.hu Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:                     adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Külföldi adattovábbítás:      nem történik külföldre továbbítás.

 

1.      Adatkezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a)  Felnőttképzési és egyéb oktatási tevékenységben résztvek személyes adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

b)  Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

c)  Munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;

d)  Partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

e)  Belső adminisztráció megkönnyítése.

2.      Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a)   A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b)  Kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c)  Munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

d)  Szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e)  Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

     Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

f)  On-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

g)  Biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek az  admin@likeall.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.


3.      Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év. A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: a lezárást követő öt év.

4.      Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

a)  Hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)  Amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)  Törlés (a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén);

d)  Az adat kezelésének korlátozása;

e)  A személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)  Személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)  Bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)  Tiltakozás a személyes adat használata ellen.

5.      Jogorvoslati tájékoztatás

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint: az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítható

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.